فهرست پوهنتون های ترکیه

پوهنتون شهر نوعیت معرفی وبسایت
آتیلیم انقره خصوصی معرفی وبسایت
استانبول آریل استانبول خصوصی معرفی وبسایت
استانبول شهیر استانبول خصوصی معرفی وبسایت
استانبول کلتور استانبول خصوصی معرفی وبسایت
استانبول گیلیشم استانبول خصوصی معرفی وبسایت
اوسکودار استانبول خصوصی معرفی وبسایت
ایسین یورت استانبول خصوصی معرفی وبسایت
باغچه شهیر استانبول خصوصی معرفی وبسایت
خلیچ استانبول خصوصی معرفی وبسایت
صباح الدین زءیم استانبول خصوصی معرفی وبسایت