فهرست پوهنتون های ترکیه

پوهنتون شهر نوعیت معرفی وبسایت
اکدنیز انتالیا دولتی معرفی وبسایت
ایگه ازمیر دولتی معرفی وبسایت
بوغازیچی استانبول دولتی معرفی وبسایت
غازی انقره دولتی معرفی وبسایت