فهرست پوهنتون های ترکیه

پوهنتون شهر نوعیت معرفی وبسایت
آتیلیم انقره خصوصی معرفی وبسایت
استانبول آریل استانبول خصوصی معرفی وبسایت
استانبول شهیر استانبول خصوصی معرفی وبسایت
استانبول کلتور استانبول خصوصی معرفی وبسایت
استانبول گیلیشم استانبول خصوصی معرفی وبسایت
اکدنیز انتالیا دولتی معرفی وبسایت
اوسکودار استانبول خصوصی معرفی وبسایت
ایسین یورت استانبول خصوصی معرفی وبسایت
ایگه ازمیر دولتی معرفی وبسایت
باغچه شهیر استانبول خصوصی معرفی وبسایت
بوغازیچی استانبول دولتی معرفی وبسایت
خلیچ استانبول خصوصی معرفی وبسایت
صباح الدین زءیم استانبول خصوصی معرفی وبسایت
غازی انقره دولتی معرفی وبسایت