رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنید

رشته های تحصیلی

رشته تحصیلی پوهنتون - شهر زبان تدریسی مقطع تحصیلی شرایط پذیرش وبسایت پوهنتون
برق و الکترونیک ایسین یورت - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
ستوماتولوژی استانبول گیلیشم - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
ساختمانی ایسین یورت - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
سیاست و حقوق بین دول ایسین یورت - استانبول انگلیسی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
صحت و ایمینی کار ایسین یورت - استانبول ترکی ماستری شرایط پذیرش وبسایت
انجینری ساختمانی غازی - انقره ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
اقتصاد و اداره غازی - انقره انگلیسی دوکتورا شرایط پذیرش وبسایت
روابط بین دول استانبول گیلیشم - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
انجینری کمپیوتر استانبول آریل - استانبول انگلیسی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
روابط بین دول استانبول کلتور - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
روانشناسی ایسین یورت - استانبول ترکی ماستری شرایط پذیرش وبسایت
اقتصاد صباح الدین زءیم - استانبول ترکی ماستری شرایط پذیرش وبسایت
انجینری ساختمانی صباح الدین زءیم - استانبول ترکی ماستری شرایط پذیرش وبسایت
لوژیستیک و ترانسپورت بین المللی ایسین یورت - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
اقتصاد آتیلیم - انقره ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
انجینری ساختمانی استانبول گیلیشم - استانبول ترکی ماستری شرایط پذیرش وبسایت
کمپیوتر ایسین یورت - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
طب معالجوی استانبول گیلیشم - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
اقتصاد استانبول آریل - استانبول ترکی ماستری شرایط پذیرش وبسایت
طب معالجوی صباح الدین زءیم - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
اداره و منجمنت ایسین یورت - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
تجارت بین المللی ایسین یورت - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
انجینری زراعت غازی - انقره ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
انجینری ساختمانی استانبول کلتور - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
روابط بین دول اکدنیز - انتالیا ترکی ماستری شرایط پذیرش وبسایت