مراحل ثبت نام

وقتی شما قصد تحصیل به ترکیه را گرفتید چهار راهی وجود دارد که به پوهنتون ها ثبت نام نمایید.
1- همراه با امتحان ست (SAT)
Student Apetite Test امتحانی کانکور متقاضیان پوهنتون در امریکا میباشد که به دو نوع است
الف: Reasing Test
ب : Subject Test
گرفتن نمره کامیابی از این امتحان بسیار مشکل است اما پوهنتون های سطح بالای ترکیه برای جذب محصیلین از نتیجه این امتحان میپذیرند.
2- همراه با امتحان یوس (YÖS)
Yabancı Öğrenci Sınavı امتحان شاگردان خارجی نسبت به امتحان (SAT) آسانتر بوده و اکثر پوهنتون ها برا ی پذیرش محصیلین نتیجه این امتحان را قبول میکنند . این امتحان شامل سوالات ریاضی, هندسه و ذهنی میباشد. شما میتوانید کتاب های این امتحان از ترکیه و افغانستان خریداری نموده نزد خود آمادگی بیگیرید و بعدا به یکی از مراکز امتحان یوس در افغانستان شرکت نموده با نتیجه آن به پوهنتون های دلخواه تان ثبت نام نمایید.
3- همراه با امتحان کانکور
4- همراه با نمرات سه ساله لیسه
شما تنها با این چهار راه میتوانید به پوهنتون های ترکیه راه یابید. هر پوهنتون از خود قانونی متفاوت و خاصی دارد و طبق آن محصل میپذیرد. برای معلومات بیشتر در باره امتحانات لطفا از قسمت صفحه اصلی لینک امتحانات را بخوانید.
بعداز ثبت نام با نتیجه یکی از این امتحانات, پوهنتون به ویب سایت خود نتیجه کامیابی و یا ناکام را اعلان میکند و به تعقیب آن دعوت نامه تحصلی را هم به شما و هم به سفارت و قنسلگری ترکیه مقیم افغانستان ارسال میکند . و شما بعداز طی مراحل ویزه تحصیلی به ترکیه آمده به پوهنتون مربوطه ثبت اصلی خویش را تکمیل می نمایید.