دوکتورا

مقطع دکتورا در ترکیه  یک دوره ی ۴ ساله است.  و شرایط پذیرش آن همانند ماستری میباشد.
  مدارک لازم جهت پذیرش به مقطع دکتورا در ترکیه
مدارک لازم جهت پذیرش مقطع دکتورا در ترکیه برای هر پوهنتون  متفاوت می باشد اما به صورت کلی فورم درخواست باید به صورت آنلاین تکمیل شود و اسناد ذیل خواسته میشود.
دیپلوم و ترانسکرپت لسانس
دیپلوم و ترانسکرپت ماستری
فورم درخواست آنلاین
CV
پاسپورت
انگیزه نامه(مقاله)
توصیه نامه(مقاله)
نتیجه امتحان زبان انگلیسی(الزامی است )
برای برنامه دکتورا یک کاپی از پروژه دفاع ماستری خواسته میشود .
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تحصیل در ترکیه می توانید با ما به تماس شوید.