رشته تحصیلی خود را جستجو کنید

دریچه ای بسوی رویاهای تان

با بیش از صد پوهنتون، پنجاه شهر و هزاران رشته تحصیلی، آینده درخشان در انتظار شماست.

بعداز تصمیم و اخذ مشاوره اسناد مورد نیاز را برای ما ارسال میکنید. ما شمارا به رشته و پوهنتون های دلخواه تان ثبت نام نموده در صورت قبولی, دعوت نامه تان را رایگان به شما ارسال میکنیم.
گفتگو های ما در قسمت اخذ ویزه جریان دارد. در صورت قبولی شما در پوهنتون ها کوشش میکنیم پروسه اخذ ویزه تان را سریعتر بسازیم. و بعداز اخذ ویزه تمام رهنمای ها در قسمت اخذ اقامت محصیلی در ترکیه را برای شما رایگان انجام خواهیم داد.
هزینه تحصیل و زندگی یکی دیگر از ملاحظات شما برای تصمیم به تحصیل در خارج از کشور خواهد بود. در مقایسه با سایر کشورها، هزینه‌های سالیانه تحصیل و مخارج زندگی در ترکیه برای محصیلین خارجی به طرز قابل ملاحظه ای پایین تر است. این رقم بستگی به محل، شیوه زندگی و درجه تحصیلی شما دارد,

رشته های تحصیلی

رشته تحصیلی پوهنتون - شهر زبان تدریسی مقطع تحصیلی شرایط پذیرش وبسایت پوهنتون
اقتصاد و اداره غازی - انقره انگلیسی دوکتورا شرایط پذیرش وبسایت
رشته نوین آتیلیم - انقره انگلیسی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
انجینری ساختمانی استانبول گیلیشم - استانبول ترکی ماستری شرایط پذیرش وبسایت
انجینری کمپیوتر استانبول گیلیشم - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت
روابط بین دول استانبول گیلیشم - استانبول ترکی لیسانس شرایط پذیرش وبسایت